Wat zijn de voorwaarden?

 
 

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering en/of bedrijfskrediet op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemeen

 • U woont in de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Ermelo, Harderwijk of Voorst (vestiging het GROS Apeldoorn) of de gemeente Deventer of Olst-Wijhe (vestiging het GROS Deventer). Woont u in een andere gemeente? Vraag dan de bijstand bij uw eigen gemeente aan.
 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U werkt minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf.
 • Uw bedrijf wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Uw bedrijf is 'rechtmatig' gevestigd. Zijn er wettelijke eisen voor uw bedrijfsactiviteit? Dan moet u aan deze eisen voldoen.


Inkomen

 • U bent minstens anderhalf jaar voor uw levensonderhoud geheel of voor een deel afhankelijk van deze inkomsten. Bent u kortere tijd ondernemer? Dan wordt u gezien als starter.
 • Er mogen naast het inkomen uit het bedrijf geen andere inkomsten zijn, waardoor u boven de bijstandsnorm komt. Tel dus het inkomen van uw partner mee. Is dat een inkomen uit tijdelijk werk? Dan zijn er misschien mogelijkheden. Vraag ons ernaar.


Een levensvatbaar bedrijf
Uw bedrijf moet na bijstandverlening levensvatbaar zijn. Dat betekent, dat er verwacht kan worden, dat u een 'toereikend' inkomen haalt. Het inkomen uit bedrijf of beroep moet, samen met het eventuele overige vaste inkomen (bijv. uit loondienst voor enige dagen per week of inkomen van uw levenspartner), genoeg zijn om:

 • Uw bedrijf voort te zetten
  Uw inkomen is er niet alleen om van te leven. U moet er ook investeringen en reserveringen van kunnen doen. Dit houdt in, dat uw inkomen vermeerderd met de afschrijvingen hoog genoeg moet zijn om aan alle aflossingsverplichtingen (ook die van de Bbz) te voldoen. Ook moet het hoog genoeg zijn om het bedrijf op peil te houden. U moet dus ook noodzakelijke (vervangings-)investeringen kunnen doen, eventueel met behulp van bankkrediet.

 • Te voorzien in uw bestaan
  Wij kijken naar uw individuele situatie, dus niet alleen naar de bijstandsnorm. Komt u al jaren rond met minder geld dan de bijstandsnorm? Dan wegen wij dit mee bij de beantwoording van de vraag of uw bedrijf levensvatbaar is. De continuïteit van uw bedrijf of beroep moet wel gewaarborgd zijn. Onder normale omstandigheden geeft dit inkomen beneden de bijstandsnorm dan ook geen recht op bijstandsverlening. U krijgt in zo'n geval pas bijstand als er zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor er behoefte aan bijstand ontstaat. Zijn uw privé-uitgaven permanent hoger dan uw inkomen? Dan is uw bedrijf niet levensvatbaar.


Financiering en vermogen

 • Banken of investeerders willen u geen of onvoldoende financiering verstrekken.
 • Hebt u of uw levenspartner vermogen (bijvoorbeeld een eigen huis)? Dan kunt u toch financiële steun ontvangen. Wanneer u een zakelijk partner hebt, beoordelen wij ook zijn of haar vermogen. De hoogte van het vermogen bepaalt of de bijstand een lening of een gift is.


Aansprakelijkheid en administratie

 • U hebt de zeggenschap in uw bedrijf en draagt het financiële risico van het bedrijf.
 • U en uw levenspartner, gehuwd of niet, zijn ongeacht huwelijkse voorwaarden, hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling.
 • Uw eventuele zakelijk partner en zijn of haar levenspartner leveren ook de benodigde gegevens en zijn bereid om alle financiële risico's van het bedrijf te dragen. Zij ondertekenen dus ook de schuldbekentenis en aanvaarden de hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • U voert een deugdelijke (bedrijfs-)administratie en doet op tijd aangifte bij de belastingdienst.
 • Bij de aanvraag moet u inzage verschaffen in de boekhouding, de inkomstenbelastingaangiften en -aanslagen van de laatste drie jaren. U moet de voorlopige cijfers van het lopende boekjaar en een prognose voor het komende jaar inleveren. Ook moet u het ontstaan van de problemen toelichten.